M.A. Beauty

M.A. Beauty

De nummer 1 in medisch tatoeëren en permanente make up!

Privacy verklaring:

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Medical Art van Liempt handelend onder de naam M.A. BEAUTY

Doel gegevens

Ontvangers

Opslag periode

Beveiliging

Uw rechten

Plichten

Medical Art van Liempt handelend onder de naam M.A. BEAUTY (hierna te noemen M.A. BEAUTY).

U leest op dit moment de privacyverklaring van M.A. BEAUTY. M.A. BEAUTY is een salon gespecialiseerd in permanente make-up, het stijlen en verven van wenkbrauwen, medische tatoeages en cosmetische tatoeages.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door M.A. BEAUTY verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door M.A. BEAUTY, neem dan gerust contact op!

M.A. BEAUTY is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Brenda Buitenhuis.

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door M.A. BEAUTY. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven

M.A. BEAUTY stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van M.A. BEAUTY. Daarnaast kunt u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met M.A. BEAUTY via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en omschrijving.

Gezondheidsverklaring

Voor elke permanent make up behandeling is in Nederland wettelijk verplicht om de gezondheidsverklaring in te vullen voordat er aan de behandeling begonnen mag worden. Op deze verklaring staan enkele vragen over uw gezondheid en of u medicijnen slikt die bijvoorbeeld bloed verdunnend zijn (bij pigmentatie gaan bij dunner bloed de wondjes minder snel dicht en dit kan problemen geven tijdens de behandeling).

Vul de gezondheidsverklaring correct en waarheidsgetrouw in want wettelijk mag er niemand in Nederland behandeld worden die niet aan de gestelde vragen op het formulier voldoet. Het kan bij verkeerd of niet waarheidsgetrouw invullen ook problemen voor uzelf veroorzaken. Als u twijfels heeft over een vraag op het formulier, dan graag even melden in plaats van zomaar ja of nee invullen. Er zijn uitzonderingen, maar dan moet u een schriftelijke goedkeuring hebben van uw behandelend arts of medisch specialist en deze meenemen op de dag van de behandeling.

Google Analytics
M.A. BEAUTY maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van M.A. BEAUTY bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan M.A. BEAUTY te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

M.A. BEAUTY heeft hier geen invloed op. M.A. BEAUTY heeft Google geen toestemming gegeven om via M.A. BEAUTY verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Ontvangers

De gegevens die M.A. BEAUTY ontvangt en verwerkt worden beheert d.m.v.:

Sarasalonsoft. De nieuwsbrieven worden verzonden met Sarasalonsoft. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Sarasalonsoft.

Host

De e-mail van M.A. BEAUTY wordt gehost bij Microsoft en sarasalonsoft. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Microsoft en sarasalonsoft.

Van Moorsel IT

De website en back-ups van de website worden gehost bij Van Moorsel IT. Gegevens die jij achterlaat op de website van M.A. BEAUTY zijn op de servers van Van Moorsel IT opgeslagen.

Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door M.A. BEAUTY, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven

Uw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Sarasalonsoft. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt u namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@ma-beauty.nl.

Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met M.A. BEAUTY via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Gezondheidsverklaring

Alle gezondheidsverklaringen worden bewaard onder directe verantwoordelijkheid van Brenda Buitenhuis. Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) moeten de verklaringen worden bewaard zolang er een relevante grondslag aanwezig is en de overeenkomst loopt.

De gezondheidsverklaringen worden bewaard in het medisch dossier en is alleen toegankelijk voor Brenda Buitenhuis.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door M.A. BEAUTY worden beheert, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van M.A. BEAUTY privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Uw rechten

Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij M.A. BEAUTY vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met M.A. BEAUTY. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door M.A. BEAUTY. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij M.A. BEAUTY opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient M.A. BEAUTY al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij M.A. BEAUTY vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat M.A. BEAUTY niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Plichten

M.A. BEAUTY verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang en gezondheidsbelang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan M.A. BEAUTY de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn dat de gegevens die u heeft gedeeld, met M.A. BEAUTY, met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

M.A. BEAUTY behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer M.A. BEAUTY dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van M.A. BEAUTY te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

www: www.ma-beauty.nl

email: info@ma-beauty.nl

telefoon: 06 3333 4044

Postadres: Bogert 1 kmr 1 1721 PH, Broek op Langedijk

Vestigingsadres: Bogert 1 kmr 1 1721 PH, Broek op Langedijk

KVK: 80750346

BTWNR: NL003483161B84

 

Algemene voorwaarden:

 

Disclaimer M.A. BEAUTY 1 januari 2023

 

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende gebruiksvoorwaarden verbonden:

 1. Door het gebruik van deze website wordt van u verwacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en deze te hebben aanvaard;
 2. De op of via deze website verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is enkel voor informatieve en promotionele doeleinden ingesteld;
  3. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld door M.A. BEAUTY, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals vermeld op deze website. Prijzen op de website M.A. BEAUTY zijn niet bindend. Bij afwijking wordt de cliënt hiervan op de hoogte gesteld;
  4. M.A. BEAUTY is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de op deze website vermelde informatie;
  5. De verstrekte informatie kan, zonder nadere berichtgeving, te allen tijde worden gewijzigd;
  6. Hergebruik van de informatie zoals vermeld op deze website is toegestaan, mits hier door M.A. BEAUTY uitdrukkelijk toestemming voor is verleend.
  7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen M.A. BEAUTY en de cliënt. Mocht van deze voorwaarden afgeweken zijn is dit schriftelijk vastgelegd en door beide partijen ondertekend.
1.2 M.A. BEAUTY behoudt zich het recht voor om de voorwaarden ten alle tijden te kunnen wijzigen.

 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt een afspraak heeft gemaakt voor een behandeling en M.A. BEAUTY.
2.2 Voorafgaand aan of bij de aanvang van de behandeling informeert M.A. BEAUTY de cliënt over de ter zake geldende prijs, tenzij aannemelijk is dat de cliënt reeds op de hoogte is van de ter zake geldende prijs.

 

Artikel 3 Verplichtingen van M.A. BEAUTY
3.1 Op M.A. BEAUTY rust inspanningsverplichtingen, dat wil zeggen dat de specialist de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap zal uitvoeren.
3.2 M.A. BEAUTY vraagt de cliënt naar informatie die relevant is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. Bij Permanente make-up wordt deze informatie door de cliënt versterkt door middel van een intakeformulier voorzien van datum en handtekening. Dit intake formulier moet van tevoren goed doorgelezen worden en 24 uur van te voren worden ingevuld.
3.3 M.A. BEAUTY is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld voor of tijdens de behandeling. Informatie is vertrouwelijk als dit door de cliënt is verschaft of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsverplichting vervalt als op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. De specialist wordt dan verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
3.4 M.A. BEAUTY zal foto’s en video’s maken van cliënten alleen met toestemming van de cliënt gebruiken voor promotiedoeleinden.
3.4 M.A. BEAUTY zal geen handelingen verrichten die buiten haar beroeps-competenties valt.
3.5 M.A. BEAUTY behoudt zich het recht voor prijzen tussentijds aan te passen.
3.6 M.A. BEAUTY verplicht zich na iedere eerste behandeling permanente make-up één vervolgbehandeling binnen zes tot acht weken aan te bieden aan de klant, genaamd touch up. Deze behandeling is bij de aanvangsprijs inbegrepen. Kom je niet binnen de zes – acht weken voor de inbegrepen touch up, dan vervalt deze en betaal je € 60,- binnen drie maanden na de eerste sessie.
3.7 M.A. BEAUTY zal bij touch ups van permanente make-up (vervolgbehandeling na twaalf weken of langer) met uiterste zorg de behandeling in één enkele behandeling zo goed mogelijk trachten uit te voeren. Bij deze behandelingen is geen extra touch up in de prijs inbegrepen. Mocht de klant dit wensen dan wordt hiervoor

€ 60,- in rekening gebracht. 

 

Artikel 4 Verantwoording en eigen risico
4.1 Alle opdrachten van cliënt aan M.A. BEAUTY worden uitgevoerd onder eigen verantwoording en voor eigen risico van de cliënt.
4.2 Door opdracht te geven aan M.A. BEAUTY verklaart cliënt bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder zowel de medische, psychische alsmede de maatschappelijke gevolgen.
4.3 Door opdracht te geven aan M.A. BEAUTY tot het aanbrengen van permanente make-up verklaart cliënt tevens dat zij/hij in goede gezondheid verkeert en niet lijdt aan enige vorm van hemofilie, immuunstoornis, allergie, diabetes of enige andere vorm van huidaandoeningen. Eveneens verklaart cliënt dat zij/hij niet besmet is met een bloed overdraagbare ziekte (zoals HIV, Hepatitis A,B of C of andere bloed overdraagbare ziekte hiervoor niet genoemd).
4.4 Tevens verklaart cliënt dat haar/zijn behandeling op geen enkele wijze de gezondheid van de permanente make-up specialiste of derden in gevaar kan brengen.
4.5 Cliënt verklaart dat zij/hij de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt en dat de keuze om permanente make-up te laten aanbrengen weloverwogen is.
4.6 Cliënt verplicht zich voordat met de behandeling gestart wordt een toestemmingsformulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.

 

Artikel 5 Annulering
5.1 Kosteloze annuleringen zijn alleen mogelijk indien de cliënt dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur telefonisch, binnen openingstijden, (06 3333 4044) voorafgaand aan de behandeling aan M.A. BEAUTY zal mededelen. Binnen de 48 uur wordt de behandeling voor 50% in rekening gebracht. Binnen de 24 uur wordt de gehele behandeling in rekening gebracht. Voor permanente make-up gelden er andere regels m.b.t. het afzeggen van een afspraak. De afzegbutton in de bevestigingsmail en in de afspraak herinnering werkt tot 48 uur voor de afspraak. Daarna kan er alleen per email, whatsapp, sms of telefonisch worden afgezegd.
5.2 Annuleringen per e-mail, brief, via facebook, SMS of WhatsApp kunnen alleen kosteloos geannuleerd worden indien zij minimaal 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan M.A. BEAUTY zijn gemeld. Tenzij er sprake is van overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en de jurisprudentie daarover zegt.

5.3 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag M.A. BEAUTY het gehele honorarium aan de cliënt berekenen aan het dan geldende uurtarief.
5.4 Bij het niet nakomen of niet tijdig afzeggen van een intakegesprek wordt een bedrag in rekening gebracht van € 50,-.
5.5 Bij een behandeling met korting wordt de gereduceerde prijs in rekening gebracht.
5.6 Bij het boeken van een permanente make-up behandeling dient de cliënt een aanbetaling van € 50,- te doen. 
5.7 Een permanente make-up behandeling dient 48 uur van tevoren worden afgezegd. Bij annulering van de opdracht binnen de 48 uur, zal M.A. BEAUTY uw aanbetaling van € 50,- inhouden. Als er nog geen aanbetaling is gedaan, maar wel een reserveringsdatum is vastgesteld zal er alsnog een factuur volgen. Bij het niet tijdig annuleren van een touch up of het niet komen opdagen bij een touch up afspraak (no show), vervalt deze afspraak. Mocht de cliënt een nieuwe touch up afspraak in willen inboeken, dan brengen wij hier € 60,- voor in rekening. 

5.8 Indient de cliënt een afspraak voor een eyeliner/deepliner heeft geboekt, dient deze wimperextensions voor de behandeling te laten verwijderen. Komt de cliënt naar de behandeling met wimperextensions, dan kan deze niet doorgaan en brengen wij € 50,- in rekening voor de gereserveerde tijd. 

5.9 Na een gemiste afspraak volgt een factuur. Er zal een factuur verzonden worden welke uiterlijk binnen 8 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgt een 1ste herinnering. Als de 1ste herinnering nog niet betaald is zal een 2e herinnering volgen, met € 15,- bijkomende administratiekosten. Hierna volgt een 3e herinnering met €40,-aan incassokosten (boven op de eerdere factuur en aanmaankosten). Mocht de cliënt dan alsnog in gebreke blijven, dan zal M.A. BEAUTY de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij horende kosten zijn voor de cliënt.
5.10 De cliënt dient tijdig op de afspraak te verschijnen.
Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag M.A. BEAUTY de verloren tijd inkorten op de behandelingen en toch het hele honorarium berekenen.
5.11 Indien de cliënt meer dan 15 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt kan M.A. BEAUTY de afspraak annuleren en het hele afgesproken honorarium berekenen.
M.A. BEAUTY moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 8 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. M.A. BEAUTY zal een afmelding ten alle tijden bevestigen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 Cliënt geeft een opdracht aan M.A. BEAUTY hierbij verklaart M.A. BEAUTY dat zij zich naar beste kunnen zal inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. M.A. BEAUTY kan nooit garanderen dat zij het beoogde resultaat ook zal gaan bereiken.
6.2 Ondanks dat M.A. BEAUTY haar uiterste best doet het beoogde resultaat te realiseren is mogelijk dat het beoogde resultaat niet bereikt wordt, in geen geval zal dit leiden tot restitutie van het bedrag van de behandeling.
6.3 Cliënt krijgt de mogelijkheid om eventuele oneffenheden tijdens een perfectie behandeling permanente make-up te laten corrigeren en/of bij te laten werken. De nabehandeling dient binnen 6 á 8 weken maar uiterlijk binnen 3 maanden na de eerste behandeling plaats te vinden. Alle opvolgende behandelingen op verzoek van opdrachtgever ten behoeve van correctie, bijwerken en/of toevoegingen zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.
6.4 Mocht cliënt een nabehandeling wensen terwijl M.A. BEAUTY dit (medisch) niet verantwoord vind mag permanente make-up salon deze nabehandeling weigeren.
6.5 M.A. BEAUTY is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig bereiken van het beoogde resultaat, ook is M.A. BEAUTY niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar grove opzet of schuld is te wijten.
6.6 M.A. BEAUTY is niet aansprakelijk voor verminkingen of ontstekingen als gevolg van het niet naleven van de nazorginstructies voor permanente make up, cliënt draagt zelf de verantwoording deze nazorg correct na te leven.
6.7 Voor het geval M.A. BEAUTY aansprakelijk wordt bevonden voor enige door opdrachtgever geleden schade, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag wat door M.A. BEAUTY voor de desbetreffende levering en/of producten oorspronkelijk in rekening is gebracht minus de materiaalkosten.
6.8 Elk recht op eventuele schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen alsmede M.A. BEAUTY ter zake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie.
6.9 In het geval van een vertrouwensbreuk is cliënt volledig aansprakelijk voor de eventueel door haar/hem geleden schade.

Artikel 7 Betaling
7.1 M.A. BEAUTY vermeldt de prijzen van alle behandelingen op haar website en vermeld de standaardprijzen van de producten in de salon mondeling aan de cliënt.
7.2 De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.
7.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig zolang de voorraad strekt of in de aangegeven looptijd.
7.4 De cliënt dient voor aanvang van de behandeling de behandeling te voldoen contant of per bankoverschrijving.

Artikel 8 Garantie
8.1 M.A. BEAUTY is GGD gecertificeerd waardoor u als opdrachtgever gegarandeerd bent dat uw behandeling volgens de hygiëne richtlijnen uitgevoerd wordt.

Artikel 9 Beschadiging en diefstal
9.1 M.A. BEAUTY heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
9.2 M.A. BEAUTY meldt diefstal ten alle tijde bij de politie.
9.3 M.A. BEAUTY is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de salon.

Artikel 10 Klachten
10.1 Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen zeven werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan M.A. BEAUTY.
10.2 M.A. BEAUTY zal de cliënt binnen zeven werkdagen adequaat antwoord geven.

Artikel 11 Recht
11.1 Op elke overeenkomst tussen M.A. BEAUTY en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 M.A. BEAUTY is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website / Facebook/instagram zetten, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld